civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are hereIstoricul Proiectului

Istoricul Proiectului


            Proiectul obiectivului de investiţie a fost elaborat de către SC ROMAIR CONSULTING LTD BUCUREŞTI în baza Contractului de prestări de servicii nr. 75/18.10.2004 şi a Actelor Adiţionale nr. 1 şi 2 la acest contract.

Aprobarea investiţiei s-a făcut după cum urmează:

 • HCLM nr. 12 / 26.01.2005 – aprobarea Studiului de Fezabilitate
 • HCLM nr. 237/10.10.2005 – aprobarea Studiului de Fezabilitate elaborat conform Ordinului nr. 762/913 din 07.06.2005
 • HCLM nr.238/10.10.2005 – cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad"
 • Documentaţia a fost depusă prin adresa nr. 2901/27.01.2005 la AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST – TIMIŞOARA pentru solicitare finanţare în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială – Infrastructură în Turism
 • Primirea documentaţiei a fost confirmată de REGIUNEA VEST – ROMÂNIA AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ – NR. PROIECTULUI 07
 • MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE – DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ – DIRECŢIA IMPLEMENTARE : INDICATIVUL PROIECTULUI (regiune/nr. de ordine) Vest Nr.07 : - 05/07 a confirmat primirea documentaţiei în data de 15.10.2005
 • În luna ianuarie 2006, Proiectul „Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad” a fost considerat un proiect finanţabil şi a fost inclus în programul PHARE 2005-2006

 

Datorită modificărilor care au survenit cu privire la obţinerea calităţii României de stat membru al Uniunii Europene, fondurile de preaderare, cum ar fi programul PHARE, s-au transformat în actualele fonduri structurale.

Conform HG nr. 811 din 21.06.2006 pct. 57 din anexa, Proiectul „Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad” a fost aprobat de Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională în cadrul portofoliului de proiecte de rezervă în cadrul Programului PHARE coeziune economică 2004-2006, fiind acceptat pentru finanţare din fonduri structurale.

Proiectul a fost inclus în Programul „Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Portofoliului de Proiecte, finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013” care se derulează în prezent.

Ca urmare a acestei hotărâri între Ministerul Integrării Europene, Consiliul Local al Municipiului Arad şi SC Romair Consulting LTD Bucureşti a fost încheiat contractul de prestări de servicii nr. 40407/13.11.2006 prin care se asigură elaborarea următoarelor faze de proiectare :

  • Revizuirea şi actualizarea Studiului de Fezabilitate
  • Elaborarea/dezvoltarea Proiectului Tehnic, inclusiv a Detaliilor de execuţie

După predarea documentaţiei prin HCLM nr. 49/16.03.2007 – se aprobă necesitatea, oportunitatea şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare a obiectivului „Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad”, rezultaţi în urma documentaţiei refăcute în baza contractului de prestări de servicii nr. 40407/2006.

  • S-a obţinut autorizaţia de construire nr. 1693/07.11.2007;
  • Aprobarea Proiectului Tehnic, Caietelor de Sarcini şi a Detaliilor de execuţie se va face prin Hotărâre de CLM Arad din data de 13.11.2007.
  • HCLM nr.81/8.04.2008 – se aprobă necesitatea, oportunitatea şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici şi sursele de finanţare modificate a obiectivului "Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad"

În data de 10.04.2008, documentaţia tehnico-economică a obiectivului a fost depusă pentru verificare şi evaluare.

Proiectul a promovat toate etapele de verificare prevăzute în POR – Axa prioritară 5 – Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe :

  • Verificarea conformităţii administrative
  • Verificarea eligibilităţii
  • Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectului)
  • Evaluarea strategică a proiectului.

În urma evaluării strategice a proiectului prin adresa nr. 56245/26.09.2008 a fost depus „Proiectul tehnic al obiectivului”.

Prin adresa nr. 7881/20.11.2008 Agenţia de Dezvoltare Regională Vest ne informează că proiectul a fost acceptat şi se trece la etapa de contractare.

Prin HCLM nr. 343/8.12.2008 – se aprobă necesitatea, oportunitatea investiţiei a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia şi a surselor de finanţare ale obiectivului „Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad” ultima versiune

În datele de 10.12.2008 şi 19.12.2008 a avut loc vizita la faţa locului a reprezentanţilor Programului Operaţional Regional pentru verificarea amplasamentului şi a documentelor proiectului .

Prin rapoartele de vizită la faţa locului reprezentanţii Autorităţii de Management al Programului Operaţional Regional şi ai Organismului Intermediar recomandă încheierea contractului de finanţare.